Komunikat z dnia 16.06.2022r dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/06/2022 z dn. 07-06-2022

Zamawiający informuje, że na mocy zapisu p.XI,ust.2  Zapytania ofertowego nr 1/06/2022  unieważnił i zamknął niniejsze postępowanie bez wyłonienia Wykonawcy.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2022

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/06/2022 (dalej: Zapytanie) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się niniejszym Zapytaniu.

  1. I. Cel i przedmiot zamówienia:

Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (dalej: MBI) w firmie „STOLMIR” Marek Łukasiak, w związku z umiędzynarodowieniem jej działalności, w tym wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Przygotowanie przedsiębiorstwa STOLMIR Marek Łukasiak do wejścia na nowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP - konkurs nr 9 (1/2022).

 

Wszystkie niezbędne dane są w dwóch załączonych dokumentach poniżej:

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej przez wnioskodawcę działalności wytwórczej. Cel realizowany będzie poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zakładu produkcyjnego STOLMIR do 31.12.2021r. Zakładana instalacja składa się dwu części odpowiadających parametrom dwu przyłączy elektrycznych, tj nie więcej niż 23 kW w jednym i nie więcej niż 30 kW w drugim przypadku. Projekt w optymalny kosztowo sposób zaspokaja potrzebę zmniejszenia wydatków związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] rozliczeniowy 16.51.

Wartość projektu: 223 265,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 117 985,66 PLN

 

 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów, okien drewniano-aluminiowych i okien drewnianych pasywnych-energooszczędnych.

Projekt polega na budowie nowej hali produkcyjnej i wyposażeniu jej w niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji nowych okien pasywnych-energooszczędnych i okien drewniano-aluminiowych.

Całkowita wartość projektu: 2 452 200,00 PLN

Kwota dofinansowania: 999 996,00 PLN


 

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

* Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin,
tel. 081 4416 600

* Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
tel. 081-46-23-831 lub 081-46-23-812
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin